Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 2018



ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΣΕΙΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ - ΕΩΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Δευτέρα 14 Μαϊ 2018 - Τετάρτη 23 Μαϊ 2018
10
Παρασκευή  25 Μαϊ 2018 - Κυριακή 03 Ιουν 2018
10
Τρίτη 05 Ιουν 2018 - Πέμπτη 14 Ιουν 2018
10
Σάββατο 16 Ιουν 2018 - Τρίτη 26 Ιουν 2018
11
Πέμπτη 28 Ιουν 2018 - Κυριακή 08 Ιουλ 2018
11
Τρίτη 10 Ιουλ 2018 - Πέμπτη 19 Ιουλ 2018
10
Σάββατο 21 Ιουλ 2018 - Τρίτη 31 Ιουλ 2018
11
Πέμπτη 02 Αυγ 2018 - Κυριακή 12 Αυγ 2018
11
Τρίτη 14 Αυγ 2018 - Πέμπτη 23 Αυγ 2018
10
10
Σάββατο 25 Αυγ 2018 - Τρίτη 04 Σεπ 2018
11
11η
Πέμπτη 06 Σεπ 2018 - Κυριακή 16 Σεπ 2018
11
12η
Τρίτη 18 Σεπ 2018 - Παρασκευή 28 Σεπ 2018
11


1.         Αίτηση Παραθερισμού
Προβλέπονται δύο έντυπα:
α.         Για τους Αξκούςε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 1).
β.         Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 2)
τα οποία θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ. Οι μη χρησιμοποιούντες ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να παίρνουν αντίτυπα αιτήσεων από τη Γραμματεία του Παραρτήματος, αλλά και θα βρίσκουν αντίτυπα στην επιτροπή που θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις.
2.         Πριν την επιλογή των Σειρών Παραθερισμού και την δήλωση στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ. Σε κάθε Αίτηση είναι δυνατόν να επιλεγούν μέχρι και πέντε (5) διαφορετικές Σειρές Προτιμήσεως.
3.         Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι παραθερισμού (εν αποστρατεία, εν ενεργεία, πολιτικός (-ή) υπάλληλος ή ΠΥΣΥ) μόνο ο ένας από τους δύο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση, πράγμα που δηλώνεται στην αίτηση.
4.         Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά:
α.         Για εγγάμους: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.
β.         Για τον αριθμό τέκνων: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.
γ.         Για προστατευόμενα τέκνα: Εκκαθαριστικό της Εφορίας, στο οποίο να αναγράφονται τα υπ’ όψιν τέκνα ως προστατευόμενα.
(1)        Αν αυτά σπουδάζουν (μέχρι και 25 ετών) Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, με ταυτόχρονη επίδειξη της πρωτότυπης, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.
(2)        Αν αυτά είναι άνεργα (μέχρι και 25 ετών): Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας, με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που αυτό έχει λήξει, επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).
δ.         Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου:
Νόμιμα επικυρωμένου Φ/Α της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γνωμάτευση) από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Γνωμάτευσης (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή),στην οποία να φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, λόγω των παθήσεών του και επί πλέον αναπηρία 67 % και άνω.
Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 67 % και κάτω του 80 % και δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα της Αυτοεξυπηρέτησης τότε το αναφερόμενο μέλος δεν θεωρείται ΑΜΕΑ.
Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 80%, τότε, σύμφωνα με τη Φ.753/ 608/ 4479.4462/ Σ.1944/ 14 Ιουλ 16/ ΑΣΥΕ, το μέλος θεωρείται ΑΜΕΑ, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία στην υποβαλλόμενη γνωμάτευση υπάρχει παρατήρηση ότι το άτομο «Δεν χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου».
Οι υποβαλλόμενες γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, ή να αναγράφουν «εφ’ όρου ζωής».
ε.         Για Λουτροθεραπεία (μόνο για τα στελέχη ε.α.): Γνωμάτευση εντός του τρέχοντος έτους (2018) από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.
στ.       Για Μονογονεϊκή Οικογένεια:
(1)        Περίπτωση Χηρείας: Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.
(2)        Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου: Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων του (της).
(3)        Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο: Πιστοποιητικού Οικογενειακής Καταστάσεως.
ζ.         Για Πολύτεκνη Οικογένεια (τέσσερα τέκνα έως 18 ετών και, αν σπουδάζουν, έως 24 ετών): Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5.         Διάφορα.
α.         Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις θα πρωτοκολλώνται και θα δίδεται αποδεικτικό παραλαβής στον αιτούντα.
β.         Κατόπιν θα ελέγχονται για την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων από το Παράρτημα.
γ.         Οι συνάδελφοι που έχουν επίτιμο τίτλο για θέση εκτός Φρουράς Αττικής και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα, δεν θα κάνουν χρήση της ιδιότητάς τους ως επίτιμοι, θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους και θα μοριοδοτούνται.
δ.         Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επιλέχθηκε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στο Παράρτημα εγγράφως, ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της υπ’ όψη παραθεριστικής Σειράς, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε και κατά συνέπεια θα έχει αρνητικά μόρια για το έτος 2019.
ε.         Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν στο Παράρτημα εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.
6.         Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης.
α.         Σχετικά Έγγραφα:
(1)        Η από 31 Μαρτίου 1981 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 181Β).
(2)        Η από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).
(3)        Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2009.
(4)        Η από 26 Αυγ 2013  απόφαση ΥΦΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 2158,Β).
β.         Η μοριοδότηση και η επιλογή θα γίνει αφού ληφθούν υπ’ όψη τα κριτήρια των παραπάνω (2) και (4) σχετικά και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΣ.
7.         Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων.
Η παραλαβή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα γίνονται στα γραφεία του Παραρτήματος καθημερινά 11:00 - 13:00 μέχρι Τετάρτη 14 13:00 Μαρτίου 2018. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλειπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
                                                                                                       Ο
                                                                                Πρόεδρος του Παραρτήματος

                                                                                      Δημήτριος Κωστούλας
                                                                                               Αντγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.