Οργάνωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΑΣ (ΑΠΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2020)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανγος (ΠΖ) ε.α. Κουτρής Σταύρος του Θεοδώρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπτγος (EM) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης του Νικολάου

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρηστίδης Χρήστος του Γεωργίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Σχης (ΠΖ) ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος του Χρήστου

Ταξχος (ΑΣ) ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνα

Αντγος (ΠΒ) ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος του Αντ.

Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Χατσίκας Δημήτριος του Συμεών

Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος του Θεοδώρου

Αντγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς του Σωτηρίου

Αστ. Δντής (ΕΛ.ΑΣ.)ε.α. Καλογιαννάκης Νικήτας του Ιωάν.

Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Παπαδάτου Σοφία του Παναγιώτη

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ του Πάτροκλου

Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. Αλεξέας Ιωάννης του Παρασκευά

Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) ε.α. Λαγοπάτης Δημήτριος του Νικολάου

Ταξίαρχος (Δ) ε.α. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου

Αντιστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Τσιβίκης Ηλίας του Βασιλείου


ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΤΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΣ (ΑΠΟ 31 ΙΟΥΛ 2020)

Σχης(ΠΖ) ε.α. Δημήτριος Καλησπεράτης , Πρόεδρος- Υπεύθυνος Διαδικτύου

Σχης (Ο) ε.α Δημήτριος Γκέρατς Αντιπρόεδρος-Ταμίας

Ανχης (ΠΖ) ε.α Γεώργιος Σκότρας , Μέλος - Δχστής Υλικού

Ανθστης (ΠΖ) ε.α Θωμάς Χαλκιάς , Μέλος – Γραμματέας

Ανθπ/μος ΕΛΑΣ ε.α. Σπυρίδων Κίτσιος, Μέλος - Δημ. Σχέσεις


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

α. ΕΩΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Αντγος ε.α. Δημήτριος Κωστούλας Πρόεδρος- Υπεύθυνος Διαδικτύου

Αντγος ε.α Γεώργιος Στεργιάννης , Αντιπρόεδρος

Ταξχος ε.α Δημήτριος Μήλας , Μέλος - Δχστής Υλικού - Δημ. Σχέσεις

Σχης (ΕΜ) ε.α Κωνσταντίνος Μαργαρίτης , Μέλος - Γραμματέας

Σχης (Ο) ε.α. Δημήτριος Γκέρατς , Μέλος - Ταμίας


β. Λοιπά υπό επεξεργασία


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Η ΕΑΑΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Tο 1938, με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 ιδρύθηκε η «Ένωσις Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών».

Σ’ αυτήν μετείχαν οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Χωροφυλακής). Απετέλεσε κατ’ ουσίαν την πρώτη πολεμιστική οργάνωση της χώρας.

Ο ΑΝ 1284 τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1171/1972, σύμφωνα με τον οποίο ιδρύθηκαν επιμέρους Κλαδικές. Με τον ίδιο νόμο καθορίσθηκαν οι ονομασίες των νέων Ενώσεων σε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αντίστοιχα.

Η ΕΑΑΣ εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του ΓΕΣ και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας. Από το 1992 το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται σε πανελλαδική ψηφοφορία των Μελών της Ενώσεως.

Τα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΣ βρίσκονται στην Αθήνα.

Η Ένωση έχει πάνω από 40 παραρτήματα, σε όλη την Ελλάδα.

Τα παραρτήματα διοικούνται από τοπικά συμβούλια διοριζόμενα από το ΔΣ της ΕΑΑΣ.

Τακτικά μέλη της ΕΑΑΣ (από τον βαθμό του Ανθυπασπιστή μέχρι του Στρατηγού) είναι υποχρεωτικά όλοι οι απόστρατοι του Στρατού Ξηράς και προαιρετικά συνάδελφοι οι προερχόμενοι από την Ελληνική Αστυνομία.

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και τα ορφανικά μέλη των αποβιωσάντων (χήρες/οι).

Το σύνολο των μελών ανέρχεται σε 42.000 περίπου.

Κύριο έσοδο της ΕΑΑΣ, είναι οι υποχρεωτικές συνδρομές των τακτικών μελών (1% του μερίσματος του ΜΤΣ).


ΣΚΟΠΟΣ της ΕΑΑΣ

(ΝΔ.1171/72 ΚΑΙ ΠΔ 434/81) σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι:

  1.  Η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας των ε.α. μελών μας.

  2.  Η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους ε.ε. συναδέλφους.

  3.  Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.

  4.  Η ίδρυση ιδίου ταμείου προς ενίσχυση των εχόντων ανάγκη μελών της.

  5.  Η μέριμνα για τη διατήρηση και ανύψωση της θέσεως των αποστράτων Αξιωματικών στην κοινωνία.

  6.  Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών των, με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Με το “ ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 377/21.05.2020 δημοσιεύεται η απόφαση με Φ.959.4/6/1252989/Σ.1851 για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) … όπου ………

αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), εκ των παρακάτω εν αποστρατεία Αξιωματικών:

Τακτικά Μέλη:
α. Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Κουτρής Σταύρος του Θεοδώρου, ως Πρόεδρος (3.305 σταυροί).
β. Υποστράτηγος (EM) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης του Νικολάου, ως Αντιπρόεδρος (2.641 σταυροί).
γ. Συνταγματάρχης (ΠΖ) ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος του Χρήστου, ως τακτικό μέλος (2.116 σταυροί).
δ. Ταξίαρχος (ΑΣ) ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνα, ως τακτικό μέλος (2.054 σταυροί).
ε. Αντιστράτηγος (ΠΒ) ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, ως τακτικό μέλος (1.650 σταυροί).
στ. Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. Χατσίκας Δημήτριος του Συμεών, ως τακτικό μέλος (1.346 σταυροί).
ζ. Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρηστίδης Χρήστος του Γεωργίου, ως τακτικό μέλος (1.334 σταυροί).
η. Συνταγματάρχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος του Θεοδώρου, ως τακτικό μέλος (644 σταυροί).
θ. Αντιστράτηγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς του Σωτηρίου, ως τακτικό μέλος (614 σταυροί).
ι. Αστυνομικός Διευθυντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Καλογιαννάκης Νικήτας του Ιωάννη, ως τακτικό μέλος (655 σταυροί).
ια. Υποστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Παπαδάτου Σοφία του Παναγιώτη, ως τακτικό μέλος (555 σταυροί).


Αναπληρωματικά Μέλη:
α. Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ του Πάτροκλου, ως αναπληρωματικό μέλος (1.264 σταυροί).
β. Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. Αλεξέας Ιωάννης του Παρασκευά, ως αναπληρωματικό μέλος (1.255 σταυροί).
γ. Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) ε.α. Λαγοπάτης Δημήτριος του Νικολάου, ως αναπληρωματικό μέλος (1.120 σταυροί).
δ. Ταξίαρχος (Δ) ε.α. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, ως αναπληρωματικό μέλος (268 σταυροί).
ε. Αντιστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Τσιβίκης Ηλίας του Βασιλείου, ως αναπληρωματικό μέλος (544 σταυροί).

Δεν υπάρχουν σχόλια: