Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)-Ν.Π.Δ.Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΝΟΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τηλ. 26510- 27144

διακηρυξη  διαγωνισμου
μισθωσησ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

            Η Ένωση  Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Ν. Παπαδοπούλου, αριθ. 8 Τ.Κ. 45444,

Προκηρύσσει

            Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές Μίσθωσης – Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ επιφάνειας περίπου 78,73 τ.μ., εξοπλισμένο με τα βασικά είδη λειτουργίας κυλικείου.
            Η διάρκεια της Μίσθωσης – Εκμετάλλευσης ορίζεται για δύο (2) χρόνια, με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα επτακόσια (700,00 €) ευρώ. Οι λογαριασμοί ύδατος-ΔΕΗ και κοινοχρήστων θα πληρώνονται αποκλειστικά από την ΕΑΑΣ.
            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (οδός Ν. Παπαδοπούλου, αριθ. 8, Ιωάννινα) την 7 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού και παρουσία τυχόν ενδιαφερομένων.
            Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
            Οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήμου και τέλη της Συμβάσεως επιβαρύνουν τον Μισθωτή.
            Η Ε.Α.Α.Σ. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του Μισθωτή.
            Ο Μισθωτής δεν υποχρεούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής.
            Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των Όρων της διακηρύξεως του Διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
            Ο προσφέρων οφείλει να συνυποβάλλει, σε ξεχωριστό φάκελο, και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 6 των Όρων της διακηρύξεως του Διαγωνισμού.
            Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιον σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σ’  αυτόν δια της Συμβάσεως, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.
            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 Τμήμα ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1171/72 που διέπει την Ε.Α.Α.Σ.
            Η Ε.Α.Α.Σ. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της Συμβάσεως, όταν καταστεί σ’ αυτήν αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.
            Πληροφορίες στο τηλ 2651027144, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες (10:00 π.μ. - 12: 00 π.μ.).

                                                                                      Ιωάννινα  7 Φεβρουαρίου 2017

                                                                                                               -Ο-
                                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
                                                                                              ΚωστούλαςΔημήτριος

                                                                                                  Αντιστράτηγος ε.α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.